ಅಜ್ಜಿಮನೆ ಗಣೇಶ ಎಂಬ ನಾನು!….

ತಳವೊಡೆದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ದೂರ ತೀರ…ಯಾನ!

ಯಾರೋ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬೇಕಂತೇ ಬಿಟ್ಟಂತಿದೆ ಬಾಣ!